VIA HUMANA oslávila 20 rokov

V rámci tradičných Skalických dní sa 12. septembra 2013 konali oslavy 20. výročia založenia Súkromnej strednej odbornej školy VIA HUMANA.

Oslava sa začala slávnostnou akadémiou pod názvom SPECTACULUM VIA HUMANA – úloha VIA HUMANA v premenách Záhoria. Už tento symbolický názov vyjadruje spolupatričnosť k dynamicky sa rozvíjajúcemu regiónu Záhorie. Jeho neoddeliteľnou  súčasťou je už od roku 1992 Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA.   Mnohí si ju určite pamätáte ako Súkromnú   dievčenskú   odbornú   školu   so sídlom   v Senici   alebo Humanus Via z Holíča.

Slávnostnú akadémiu otvorila projektová manažérka školy Mgr. Lenka Mikulová. Vo svojom príhovore privítala všetkých hostí a zdôraznila, že VIA HUMANA patrí od jej založenia medzi aktívne školy, ktorá má veľa priateľov a priaznivcov. Nemôžeme sa preto čudovať, že hľadisko bolo úplne plné. Akadémiu si nenechali ujsť primátori okolitých miest a obcí, poslanci Trnavského samosprávneho kraja, zástupcovia Ministerstva školstva Slovenskej republiky, štátnej správy, firiem, mnohí zástupcovia základných, stredných, vysokých či súkromných škôl a v neposlednom rade veľa absolventov, súčasných študentov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a sympatizantov školy. Medzi dôležitých hostí patrila riaditeľka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska a zástupcovia zo Sdružení soukromných škol Čech, Moravy a Slezska. Za mesto Skalica vystúpil primátor Ing. Stanislav Chovanec. Vo svojom príhovore pozitívne zhodnotil spoluprácu školy s mestom Skalica.

A akadémia sa mohla začať. Študenti si pod vedením pani profesorky Masrnovej nacvičili bohatý program plný hudby, spevu, akrobacie, divadelných scénok, moderného i folklórneho tanca. Kultúrny program bol popretkávaný hovoreným slovom, spomienkami na minulé i súčasné okamihy, fotografiami, videonahrávkami, reportážami či príspevkami hostí. Program netvorili len súčasní študenti, ale vystúpili v ňom aj absolventi školy, ktorí na svoju Alma mater radi spomínajú  a radi sa na VIA HUMANA vracajú.  Kultúrnym domom sa neustále ozýval potlesk a smiech, vládla tam jednoducho dobrá nálada. Na záver programu vystúpila riaditeľka školy Mgr. Dana Dorothea Mikulová. Plná emócií a dojatia poďakovala všetkým,  pre ktorých je  alebo bola VIA HUMANA súčasťou života. Veď škola za dvadsať rokov svojho pôsobenia vychovala nejedného markeťáka, cestoruchára, hoteliera, informatika, výživára či movkára. Pri vzdelávaní a výchove mladých ľudí sa snažila priblížiť  modernej, meniacej sa dobe a požiadavkám pracovného trhu. Vždy to bola škola plná života, študentov, kvalifikovaných pedagogických i nepedagogických zamestnancov. A všetci dúfame, že výnimočnou a kvalitnou školou ešte dlho zostane.

Na koniec zaželajme našej škole slovami evanjelického farára, dlhoročného priateľa školy, Miroslava Hvožďaru: „ Dovoľte mi, aby som Vám pri tomto vzácnom jubileu zaželal veľa ďalších nádherných a úspešných rokov, Vám pedagógom i pracovníkom školy zaprial veľa sily a trpezlivosti v ťažkej a zodpovednej práci a Vám študentom veľa chuti a nadšenia pracovať na sebe, rozvíjať  svoje dary a tešiť sa z dosiahnutého ovocia.“

Viera Psotová

Share This Article