Vývoj trestnej činnosti na KR PZ v Trnave v uplynulom roku

políciaKrajské riaditeľstvo PZ v Trnave hodnotí vývoj trestnej činnosti za uplynulý rok ako pozitívny, nakoľko došlo k poklesu zistených trestných činov o 97, pričom celkom polícia zistila 8860 trestných činov. Pozitívne možno hodnotiť aj skutočnosť, že viac ako polovica trestných činov – 53,7% bolo objasnených, čo je o 3,8% viac ako v predchádzajúcom roku.

 

Násilná kriminalita predstavuje širokú škálu kriminálnych činov od domáceho násilia cez prípady pouličnej kriminality až po brutálne vraždy. Celkovo bolo na úseku násilnej kriminality zistených  576 trestných činov, čo je o 10 menej ako v predošlom roku. Polícia 62,3% z nich objasnila. Polícia vyšetrovala 14 prípadov vrážd, čo je o 4 viac ako v predchádzajúcom porovnateľnom období, 10 z nich polícia aj objasnila.  Počet zistených lúpeží stúpol len mierne, o 4 prípady na celkový počet 115. Polícia 48% objasnila, čo je zároveň o 5,5% viac ako v predošlom roku.

 

Na úseku mravnostnej kriminality zaznamenala polícia 73 trestných činov, pričom došlo k zníženiu počtu o 22 a k nárastu objasnenosti o 16%. Do tejto kategórie patria trestné činy znásilnenia, pohlavného zneužívania a obchodovania s ľuďmi, pričom špecifikom tohto druhu trestnej činnosti je jej latentnosť.

 

Na úseku majetkovej trestnej činnosti polícia zaznamenala mierny pokles (o 34), pričom zistených bolo celkom 3653 trestných činov. V štruktúre trestnej činnosti sa majetková kriminalita podieľala  41 percentami. Významnú časť predstavovali krádeže vlámaním (1072) do rôznych objektov. Majetková kriminalita bola viac ako z polovice páchaná viackrát trestanými osobami, zväčša kvalifikovaným spôsobom. V mnohých majetkových trestných činoch veľkú úlohu zohráva nepozornosť majiteľov a ľahkovážny prístup ku svojim vlastným veciam. Vo veľkých nákupných centrách dochádza v nákupných špičkách, počas víkendov a sviatkov, ku krádežiam na osobách a krádežiam osobných vecí, neraz ponechaných bez dohľadu v nákupných košíkoch.

 

V oblasti ekonomickej trestnej činnosti polícia zaznamenala pokles trestných činov o 375, pričom celkom bolo zistených 1597 prípadov. Objasnené boli takmer na 50%. Medzi najrozšírenejšie druhy patria rôzne podvody, neodvedenie dane a poistného, skrátenie dane ale  aj falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov.

Share This Article